Učiteľom v škôlkach pomôžu laici

Hospodárske noviny uverejnili vyjadrenia analytika Róberta Chovanculiaka k téme pomoci štátu pre vyťažených pedagógov. 12.01.2022

Učiteľom v škôlkach pomôžu laici

Dnes sú materské školy sú­ časťou takzvaných originálnych kompetencií obcí. Teda obce po­ užívajú vlastné zdroje financo­ vania z podielových daní na po­ skytovanie služieb materských škôl. Ak existuje problém s tým­ to financovaním a obce nemajú dostatočné zdroje alebo odmieta­ jú dostatočne financovať škôlky, malo by sa systematicky upraviť samotné fi­nancovanie. „Napríklad podľa vzoru pre­ nesených kompetencií v prípa­ de základných škôl, ktoré sú fi­ nancované ‚na hlavu’ z mi­ nisterstva školstva,“ uviedol Róbert Chovanculiak, INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards