Komu slúžia exekúcie?

Exekúcia je nútený výkon rozhodnutia, ktorým sa veriteľ domáha peňažného alebo nepeňažného plnenia záväzkov od dlžníka. Exekúcie sú tak nutnou súčasťou (nielen) úverového trhu, keďže predstavujú poistku pre veriteľa, že nepríde o vypožičané zdroje v prípade neschopnosti dlžníka splácať.

Komu slúžia exekúcie?

občanmi je však exekučný proces prirodzene spájaný hlavne s negatívnymi emóciami. Tam, kde klope exekútor, má niekto finančné problémy, ktoré sú často sprevádzané aj tragickými osudmi. Možno aj z tohto dôvodu sa stali predmetom predvolebného prezidentského boja. Ako totiž uviedli niektoré médiá, nebankové subjekty, ktoré v minulom desaťročí spoluvlastnil dnešný prezident, viedli tisícky exekučných konaní. Konkrétne, „v rokoch 2001 až 2005 dali akciové spoločnosti Quatro a Consumer Finance Holding na svojich klientov 1 042 exekúcií.”

V inej správe sa ale môžeme dočítať, že Sociálna poisťovňa v roku 2012 podala na dlžníkov vyše 250-tisíc návrhov na exekúciu. Uvedené čísla preto vždy treba dať do kontextu.

Exekúcie vo verejnom záujme

Koncom roku 2013 evidovalo Ministerstvo spravodlivosti celkovo 2 829 941 nevybavených exekúcií. 669-tisíc žiadostí o poverenie na vykonanie exekúcie prišlo len v minulom roku, pričom v takmer 630-tisíc prípadoch bolo toto poverenie udelené. V kontexte diskusie o exekučných konaniach vedených súkromnými nebankovými subjektmi je zaujímavé sa pozrieť aj na to, koľko exekúcií vedú voči klientom zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa. Príjmy týchto inštitúcií totiž pochádzajú najmä z povinných odvodov platených občanmi, ktoré inkasujú so štátnym poverením na vykonávanie služieb vo verejnom záujme. Problémy s platením sa netýkajú len dobrovoľne podpísaných zmlúv, ale aj povinne odvádzaných platieb.

V minulom roku zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa podali spolu 363 825 návrhov na exekúcie, teda vyše 54 % ich celkového počtu. Z poskytnutých údajov vyplýva, že vedú takmer 30 % všetkých exekučných konaní na Slovensku.

Zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa dnes vymáhajú v exekučných konaniach vyše 611 mil. eur. V minulom roku prostredníctvom exekúcií vymohli spolu takmer 62 mil. eur, pričom predmetom podaných návrhov na exekúcie v minulom roku bola suma 223 mil. eur. Zaujímavé by bolo ešte porovnanie priemernej výšky exekúcie (v prípade Sociálnej poisťovne je to takmer 850 eur), bohužiaľ štatistiky súkromných exekúcií nie sú dostupné.

Daňové exekučné konania

Samostatnou kategóriou, ktorú Ministerstvo spravodlivosti neeviduje vo svojich exekučných štatistikách, sú daňové exekúcie, ktoré spadajú pod pôsobnosť Finančnej správy SR (resp. pod pôsobnosť daňových a colných úradov). FS SR v roku 2013 evidovala 115 972 odstúpených výkazov daňových nedoplatkov, pričom celková výška vymáhanej sumy v daňovom exekučnom konaní dosahovala 308 mil. eur. V minulom roku štát prostredníctvom daňovej exekúcie (bez ohľadu na rok začatia) vymohol 183 mil. eur

Záver

Účelom tohto prehľadu nie je robiť z verejných inštitúcií (resp. súkromných inštitúcií pracujúcimi s verejnými zdrojmi) úžerníkov, ale uviesť počty týkajúce sa exekučných konaní do perspektívy. Tak ako sa trhové úverovanie v ekonomike nezaobíde bez legislatívne upravenej možnosti exekúcie, nezaobíde sa bez nej ani štátom vynucovaný daňovo-odvodový systém. Faktom však je, že exekúcie ako právny nástroj v minulom roku viac využíval štát na uhradenie nedobrovoľných platieb, ako súkromný sektor na uplatnenie dobrovoľne podpísaných záväzkov.

Analýza podozrení nespravodlivo uvalených exekúcií (podozrenia v súvislosti s Quatrom), prípadne návrhy na zlepšenie exekučného poriadku už presahujú rámec tohto prehľadu.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards