Do boja za pána slovenčina

Slovenčina je definovaná ako štátny jazyk priamo v Ústave SR. Jazykovú politiku štátu následne upravuje zákon o štátnom jazyku. Presvedčenie o potrebe ochrany jazyka sa po vzniku Slovenskej republiky prenieslo aj do príslušných orgánov verejnej správy. Ministerstvo kultúry má vlastnú Koncepciu starostlivosti o štátny jazyk, z ktorej vypracovalo aj Opatrenia v oblasti štátneho jazyka.

Do boja za pána slovenčina

V opatreniach sa môžeme napríklad dočítať, že je nutné zabezpečiť riadne schádzanie Názvoslovnej subkomisie Terminologickej komisie Ministerstva vnútra (áno, niečo také skutočne existuje) a opierať sa pri rozhodovaní o názvoch obcí o jej odborné stanoviská. Ako koncepcia zdôrazňuje, názvy obcí musia byť schvaľované odborníkmi.

Zrejme sa však o tomto zázraku nedopočuli v obci Tešedíkovo, ktorého občania svoj domov tradične volajú Pered. Vznikla tak požiadavka na premenovanie obce, aby úradný stav zodpovedal realite. S tým však má Názvoslovná komisia problém: slovami jej predstaviteľky je totiž tento názov príliš maďarský.

11-členná Názvoslovná subkomisia na Ministerstve vnútra zasadala v minulom roku jediný krát. Vzhľadom k jej agende je to tak zrejme aj lepšie. Na mieste je preto otázka, na čo vôbec podobná subkomisia existuje. Jej agenda totiž zo svojej podstaty neslúži požiadavkám občanov, ale očakáva od občanov plnenie predstáv štátnej moci (označenie člena komisie termínom „odborník“ ešte negarantuje zlepšenie stavu).

Používanie štátneho jazyka v úradnom styku má svoje opodstatnenie. Inou otázkou je, aký má prínos regulovať poradie a veľkosť písma na pamätníkoch, či názvy obcí. Za každou ďalšou zbytočnou reguláciou totiž treba vidieť tri druhy nákladov. Utopenie nákladov občanov, ktorí musia zisťovať, čo dnes platí a čo nie. Utopené náklady na financovanie „odborníkov“, ktorí určujú správnu slovenčinu. A nakoniec výdavky na plejádu úradníkov, ktorých na vymáhanie dodržiavania regulácií musia platiť daňoví poplatníci. Pri platení daní sme si totiž všetci rovní - bez ohľadu na národnosť.

Poznámka – odborníci milujú komisie:

V súčasnosti M. Považaj je predsedom Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, členom Terminologickej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, členom Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR, členom Terminologickej komisie Ministerstva vnútra SR, členom Stálej názvoslovnej subkomisie Terminologickej komisie Ministerstva vnútra SR, členom Hlavnej terminologickej komisie Ministerstva obrany SR, členom Terminologickej komisie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, členom Terminologickej komisie Slovenského ústavu technickej normalizácie, členom Zoologickej názvoslovnej komisie Prírodovedeckej fakulty UK, členom Názvoslovnej komisie pre jaskyne pri Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, K. Kálmánová je členkou Projektovej skupiny č. 6 pre terminológiu projektu Reštrukturalizácia organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému pri Ministerstve vnútra SR, I. Vančová je členkou technickej normalizačnej komisie TK 69 Terminológia, informácie a dokumentácia, členkou technickej normalizačnej komisie TK 111 Uplatňovanie a používanie eurokódov, členkou Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, členkou Názvoslovného zboru Správy katastra mesta Bratislavy, členkou 25 pracovnej skupiny pre životné prostredie Slovenskej terminologickej siete, členkou Komisie pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards